I. Általános információk

1. A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei
Név: Nagy Attila
Székhely: Debrecen
E-mail: hello@cc-org.com
Honlap: https://cc-org.com

2. Alapelvek
A cc-org.com jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, többek között a vele szerződéses kapcsolatban álló Partnerek, mint Érintettek (továbbiakban: Partner vagy Érintett) tájékoztatási kötelezettségét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a cc-org.com által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A cc-org.com Partnereinek a személyes adatait csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával, szerződés teljesítéséhez, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez kezel. A cc-org.com az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A személyes adatok kezelése során a cc-org.com az alábbi elveket veszi figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni;
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 •  Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR rendeletben a Partner jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 • Elszámoltathatóság: A cc-org.com felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

II. Biztonsági intézkedések

1. Védelmi intézkedések

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a cc-org.com az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
 • a cc-org.com adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
 • a cc-org.com adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a cc-org.com – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek a cc-org.com tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír;
 • a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;
 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
 • amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről a cc-org.com folyamatosan gondoskodik;
 • mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

2. Biztonsági intézkedések során alkalmazott elvek
A cc-org.com a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A cc-org.com jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Az adatok fizikai tárolásának helye:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
+36 1 789-2-789
support@tarhely.eu

III. Adatkezelés

1. Tájékoztatás az adatkezelésről
A cc-org.com fő tevékenysége során a Zinzino termékeit értékesíti kereskedelmi hálózatán keresztül így online tevékenysége során elsősorban adatkezelőként jár el. Feladatainak ellátása során leginkább gazdasági tevékenységet folytató személyekkel áll kapcsolatban, azonban ezen személyek esetében is előfordul, hogy az érintett személyhez kapcsolódó természetes személyes adatok jutnak a birtokába, kezeli azokat.

2. Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás
2.1. Hírlevélre történő feliratkozás-termék információk

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá az Érintett, addig semmilyen megadott adatát nem tárolja és kezeli a cc-org.com.

2.2. Hírlevélre történő feliratkozás-partnerprogram információk

3. Érintett jogai

3.1. Törlés
A cc-org.com -tól az Érintett a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A cc-org.com nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles.

3.2. Tájékoztatás
Az Érintett bármikor jogosult a cc-org.com -tól személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni. Az Érintett bármikor kérheti a cc-org.com -ot, hogy személyes adataiba betekinthessen.

3.3. Visszajelzés
Az Érintett jogosult arra, hogy a cc-org.com -tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

3.4. Az Érintett hozzáférési joga
A cc-org.com az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a feliratkozást, illetve regisztrálást követően a visszaigazoló e-mailben az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett a cc-org.com elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltató által kezelt adatairól.

3.5. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen a cc-org.com által kezelt adataiban. Ezt a cc-org.com elérhetőségein, telefonon, postai vagy elektronikus levélben teheti meg.

3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a cc-org.com korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a cc-org.com ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A cc-org.com az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

3.7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • az adatkezelés közérdekű vagy a cc-org.com -ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy
 • az adatkezelés a cc-org.com vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a cc-org.com a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett által a cc-org.com részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

Az Érintett adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a cc-org.com központi e-mail címére. A cc-org.com indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül köteles válaszolni az Érintett levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A cc-org.com tájékoztatja az Érintettet, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

3.8. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a cc-org.com -t abban az esetben, ha az adat kezelése az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a cc-org.com -t, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn az Érintettnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

4. Adattovábbítás
az Érintett által megadott adatokat a cc-org.com az alábbi adatfeldolgozók felé továbbítja:

Tárhelyszolgáltató:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
+36 1 789-2-789
support@tarhely.eu

Hírlevél szolgáltató:
CREON HEROES Zrt. (CREON HEROES Inc.):
Székhely és postázási cím: H-5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay A. u. 1.
Adószám: 14032868-2-04
Cégjegyzékszám: 04-10-001653
Bankszámlaszám: 10701551-67405024-51100005
Telefonszám: +36-20/222-0011
E-mail: hello@creon.io
Weboldal: www.creon.io
Telefon: +36-20/222-0011
E-mail: kapcsolat@webgalamb.hu
Weboldal: www.webgalamb.hu

5. Adatvédelmi incidens kezelése
A cc-org.com, amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

A cc-org.com adatvédelmi incidens tapasztalása esetén az Érintettet haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A cc-org.com a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az Érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatvédelmi incidens felismerését követően a cc-org.com megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a cc-org.com képviseletében eljáró ügyvezető a tagokat, az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

6. Korlátozások
A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

7. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
A cc-org.com az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

 • E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
  az adatkezelő neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek
8.1.1. Panaszügyintézés helye
az Érintett a cc-org.com adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Nagy Attila
E-mail: hello@cc-org.com

8.1.2. Panaszügyintézés módja
A cc-org.com a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Érintettnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a cc-org.com az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A cc-org.com a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a cc-org.com az elutasítás indokáról tájékoztatja az Érintettet.

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

1. Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2. Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 3. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 4. Telefonszám: +36 (1) 391-1400 5. Faxszám: +36 (1) 391-1410 6. Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 7. A honlap URL-je: http://www.naih.hu 8. Hivatali tárhely cím: rövid név: NAIH, KRID: 429616918 9. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata 10. Telefonszám: +36 (1) 391-1400 11. Faxszám: +36 (1) 391-1410 12. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 13. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 14. Online ügyintézés elérhetősége: https://online.naih.hu/EMS/Home 15. A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: dr. Kiss Attila 16. Telefonos elérhetősége: +36 (1) 391 1470 17. Elektronikus levélcíme: dpo@naih.hu

8.2. Jogvita
Amennyiben a cc-org.com és az Érintett között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek áll nyitva az Érintett számára: Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az Érintett lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél.

Debrecen, 2018. május 25.